DZIAŁ CMENTARZY KOMUNALNYCH

Świadczenie usług cmentarnych oraz utrzymanie i władanie obiektami cmentarnymi jest odrębną formą działalności, nie związaną bezpośrednio z branżą wiodącą Zarządu Zieleni Miejskiej.

Dział Cmentarzy Komunalnych - DCK - ma swoją siedzibę w Domu Przedpogrzebowym przy ul. Rudzkiej 70B, na terenie cmentarza komunalnego.

Usługi cmentarne i inne o charakterze funeralnym

Czynności na obiektach cmentarnych realizowane są na zlecenie osób fizycznych i innych wg ustaleń z osobami zamawiającymi i obejmują pełny zakres usług cmentarnych związanych z pochowaniem zwłok, prochów (szczątków) i dalsze czynności przy obsłudze grobów, w tym:

 • Wykopanie i przygotowanie do pogrzebu grobu, tzn. pojedynczego lub głębinowego oraz dziecięcego.
 • Zasypanie grobu po ułożeniu trumny i uformowanie nagrobków (inhumacja).
 • Czynności umieszczenia urny z prochami osoby zmarłej w niszy ściany kolumbarium lub niszy ziemnej do wydzielonych części cmentarza lub w grobie ziemnym.
 • Czynności pogrzebania prochów osoby zmarłej w Kręgu Pamięci.
 • Pochowanie zwłok w tzw. Rybnickiej Alei Zasłużonych.
 • Zlecone czynności kamieniarskie przy przygotowaniu do pogrzebu w grobowcu.
 • Obsługa obiektu Mogiły Zbiorowej i otoczenia z wszystkimi jej elementami.
 • Przewóz trumny (urny) pojazdem MELEX na terenie cmentarza (przy pogrzebie).
 • Kosmetyka i przygotowanie zwłok do pogrzebu.
 • Wykonanie czynności ekshumacyjnych i innych.
 • Udostępnienie i obsługa kaplicy i przechowalni zwłok w Domach Pogrzebowych.

Drugim elementem usług cmentarnych jest prowadzenie administracji cmentarzy komunalnych na terenie miasta Rybnika. Administrowaniu (zarządzaniu) podlegają cztery cmentarze komunalne o łącznej powierzchni 18,0075 ha,

w dzielnicy Północ przy ul. Rudzkiej 70Bo pow. 11.3105 ha
w dzielnicy Chwałowice, przy ul. Kamiennejo pow. 2.6942 ha
w dzielnicy Chwałęcice, przy ul. Karłowejo pow. 0.5824 ha
w dzielnicy Boguszowice Stare, przy ul. Zadumyo pow. 3.4204 ha
oraz pawilon handlowy przy cmentarzu parafii rzymsko-katolickiej MBB w Rybniku ul. Cmentarna nr 30.o pow. działki 417 m²

Czynności zarządu polegają tu na:

 • Prowadzeniu ksiąg wieczystych i nadzór nad ewidencją ksiąg prowadzonych przez dzierżawców.
 • Prowadzeniu ksiąg grobów i nadzór nad ewidencją ksiąg prowadzonych przez dzierżawców.
 • Prowadzeniu ksiąg cmentarnych i aktualizacji ewidencji, rezerwacji i innych czynności prawnych, wynikających z ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych.
 • Całorocznym utrzymaniu elementów cmentarza: drogi i ścieżki, urządzenia techniczne na cmentarzu (wodę, elektryczne, ogrodzenie), wywozu odpadów i śmieci, pielęgnacja drzew i krzewów, koszenie trawników, itp.
 • Całoroczne utrzymanie obiektów budowlanych - domy pogrzebowe z wszystkimi urządzeniami technicznymi, parkingi, oświetlenie zewnętrzne terenu, urządzenia sanitarne .
 • Utrzymanie grobów po pogrzebach z Ośrodka Opieki Społecznej i Domu Pomocy Społecznej, m.in. sprzątanie, obsada kwiatami i pielęgnacja, itp.
 • Przygotowanie nowych terenów pod planowane pochówki - planowanie i zakładanie kwatery grzebalnej (urnowe i ziemne).
 • Inne prace organizacyjno - prawne i techniczne, związane z prowadzeniem (zarządzaniem ) cmentarzami komunalnymi - skargi, zażalenia, sprawy sporne odnoszące się do prawa do grobu, porządkowe, itp.
 • Planowanie i realizowanie remontu obiektów cmentarzy i urządzeń.
 • Nadzór nad prawidłowym realizowaniem prowadzenia i utrzymania dzierżawionych cmentarzy.

Od 2002 roku dwa obiekty cmentarzy komunalnych oddane są w dzierżawę. Są to cmentarz w dzielnicy Chwałowice i cmentarz w dzielnicy Boguszowice Stare wraz z Domem Pogrzebowym (zbudowany w roku 2000). Umowy są zawierane na czas określony.

Regulamin Cmentarzy Komunalnych

Sprzedaż wybranych akcesoriów funeralnych

 • Drewniane obudowy grobu i krzyże.
 • Tabliczki z treścią dotyczącą osoby zmarłej.
 • Inne akcesoria potrzebne w wyjątkowych przypadkach (trummna, urna, dodatki do pogrzebu, itp.).

Realizacja zleceń (usług)

 • Od osób fizycznych będących dysponentami do urządzenia pochówku (pogrzebu),
 • Od osób fizycznych będących osobami upoważnionymi do pochówku (pogrzebu),
 • Od instytucji, zakładów pracy i innych organizacji,
 • Od Urzędu Miasta w przypadku pochówku w Rybnickiej Alei Zasłużonych,
 • Od Miejscowego Domu Pomocy Społecznej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku.