DZIAŁ TECHNICZNO - MECHANICZNY

Zaplecze sprzętowo - techniczne zakładu w tym dla Działów: Terenów Zieleni, Cmentarzy Komunalnych i innych obiektów.

Ogólny zakres działalności zaplecza jest następujący:

 • Przygotowanie techniczne i ruchowe specjalistycznego sprzętu ogrodniczego i pojazdów technologicznych.
 • Sprawne działanie urządzeń technicznych w obiektach zakładu i zabudowanych w terenach zieleni.
 • Zabezpieczenie w pełny asortyment części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i narzędzi .
 • Remonty bieżące i naprawy wszelkiego typu urządzeń technicznych na terenie całego działania zakładu.
 • Utrzymanie i serwis elementów dekoracji świątecznej na terenie całego miasta.
 • Zaopatrzenie w materiały oraz ich magazynowanie.
 • Prowadzenie kompostowni adpadów roślinnych

Baza maszynowa - jednostki sprzętowe.

 • Pojazdy do prac technologicznych i pomocniczych razem jednostek - szt. 49
 • Specjalistyczny sprzęt ogrodniczy razem jednostek - szt. 92
 • Specjalistyczny sprzęt do kompostowania - na stanie kompostowni - w tym dziale obsługa warsztatowa razem jednostek - szt. 6
 • Narzędziownia narzędzi i sprzętu ręcznego

Pozostała działalność.

Poza podstawowym zakresem zabezpieczenia i funkcjonowania sprzętu ogrodniczego, pojazdów oraz narzędzi dla prowadzonych prac przy całorocznym utrzymaniu obiektów zieleni miejskiej, Dział Techniczno-Mechaniczny prowadzi:

 • Zaopatrzenie w środki produkcji, części zamienne, materiały eksploatacyjne i pomocnicze.
 • Magazyn główny na wymienione wyżej materiały techniczne oraz dołownik na zakupiony materiał roślinny i elementy małej architektury ( ławki, kosze, donice, kamień ozdobny, obrzeża trawnikowe, palisada, elementy osłonowe dla drzew i krzewów, paliki do drzew, itp.) oraz prowadzenie dokumentacji.
 • Wynajęcie sprzętu lub pojazdów w celu wykonania usług dla osób fizycznych i podmiotów gospodarczych na terenie miasta Rybnika.
 • Wszystkie wymagania formy rozliczenia pracy pojazdów, wymogi serwisowe i gwarancyjne oraz rozliczenia kosztowe warsztatów własnych.
 • Przygotowanie i realizacja procedur przetargowych przy dostawach oraz usługach.

Kompostownia odpadów pochodzenia roślinnego.

Na terenie dawnej szkółki drzew i krzewów ozdobnych Działu Produkcji Ogrodniczej i Dekoracji zlokalizowany jest obiekt kompostowni, na którym przyjmowane są odpady biodegradowalne i wytwarza się ziemię kompostową dla potrzeb produkcji i terenów zieleni miasta oraz sprzedaży zewnętrznej.
Komposty są tworzone z odpadów roślinnych, trawy, chwastów, liści, zrębek i innych resztek pochodzenia roślinnego.
Masa odpadowa do przeróbki w celu uzyskania ziemi kompostowej szacowana jest w ilości około 3000 ton rocznie

Planowana produkcja ziemi w ciągu roku 700 ton, głównie dla potrzeb działu DUK, DPO i innych jednostek organizacyjnych miasta. Sprzedaż zewnętrzna ziemi dopiero po uzyskaniu licencji Ministra Rolnictwa na wprowadzeniu jej do obrotu po przeprowadzeniu wymaganych badań.

Miejska kompostownia odpadów roślinnych

Od połowy lipca 2007 roku funkcjonuje inwestycja miejska - kompostownia odpadów pochodzenia roślinnego, zaliczanych do grupy biodegradowalnych. Funkcjonowanie kompostowni zalicza się do systemu kompleksowej gospodarki odpadami na terenie miasta Rybnika poprzez pełny odzysk wyselekcjonowanych odpadów biodegradowalnych, z których wytwarza się ziemię kompostową.
Technologia kompostowania odbywa się w systemie pryzmowym, otwartym poprzez naturalny rozkład w warunkach tlenowych z udziałem mikroorganizmów glebowych powodujących mineralizację substancji organicznej (spryzmowanych odpadów). Przy tym procesie kontrolowana jest wilgotność i temperatura pryzm. Proces uzyskania gotowego produktu w postaci ziemi trwa do 6 miesięcy.
Instalacja kompostowni zlokalizowana jest na terenie Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku przy ul. Pod Lasem 64 - dzielnica Zamysłów.

Odpady przyjmowane są w postaci: skoszonej(świeżej) lub wysuszonej trawy, chwastów niekwitnących (bez nasion), liści suchych lub świeżych oraz gałęzi o różnej grubości i i różnym stopniu wilgotności(pochodzące z cięcia drzew i krzewów w różnych stadiach wegetacyjnych) oraz trocin, wiór i ścinek drewna. Trawa, chwasty i trociny oraz liście będą przyjmowane wyłącznie w workach, a gałęzie w wiązkach o długości około 2 m powiązanych sznurkiem (naturalnym). Wymienione rodzaje odpadów nie mogą być zmieszane z żadnymi odpadami np. pochodzenia kuchennego czy trwałego (szkło, plastyk, metal, odpady mineralne, pobudowlane itp.).

Przy odbiorze odpadów wymienionych do przyjęcia pracownicy kompostowni będą kontrolować czy są to odpady właściwe czy zmieszane. Przy braku zgodności dostarczający odpady zmieszane ma obowiązek zabrać je ze sobą z terenu kompostowni.

Kompostownia przyjmuje wymienione rodzaje odpadów od osób fizycznych, będącymi mieszkańcami miasta Rybnika, przywożone własnym transportem oraz od firm posiadających decyzje Prezydenta Miasta Rybnika na prowadzenie działalności w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych z terenu gminy Rybnik.
Inne firmy z terenu miasta Rybnika nie posiadające takiej decyzji powinny zlecić zzakładom wywożącym odpady przywiezieni na kompostownię swoich odpadów biodegradowalnych, np. skoszonej trawy lub liści z terenów zieleni Spółdzielni Mieszkaniowej, jak również taką usługę mogą zlecić osoby fizyczne.

Około 65-70% odpadów roślinnych pochodzić będzie z terenów zieloni miasta, którymi dysponuje Zarząd Zieleni Miejskiej. Maksymalna docelowa ilość odpadów do przyjęcia w ciągu roku wynosi 3000 ton.

Kompostownia będzie czynna w dni robocze w miesiącach od maja do października, w godzinach od 6:30 do 17:00, a w okresie zimowym od m-ca listopada do kwietnia od 6:30 do 13:30. Poza godzinami otwarcia, w soboty, niedziele oraz święta wymienione, odpady przywożone przez mieszkańców Rybnika mogą byc przyjmowane do udostępnionego na ten czas kontenera na terenie Zarządu Zieleni Miejskiej.

Opłaty za przyjęcie odpadów do kompostownii określa Zarządzenie Prezydenta Miasta.


Regulamin Kompostowni