DZIAŁ TERENÓW ZIELENI

Działalność podstawowa w zakresie utrzymania gminnych terenów zieleni miasta Rybnika. Podstawowym działem zakładu w realizacji zadań na rzecz terenów zieleni Gminy miasta Rybnik jest Dział Terenów Zieleni. Z działem tym ściśle współpracuje Dział Techniczno - Mechaniczny. Zespół ten realizuje pełny zakres robót, potrzebny do całorocznego utrzymania i konserwacji wszystkich obiektów terenów zieleni miejskiej Gminy miasta Rybnik. Praca zespołu ściśle związana jest z technologią prowadzonych robót i zabiegów agrotechnicznych na poszczególnych obiektach i powiązanych z ich charakterem, wielkością i rodzajem zagospodarowania. Zależności te mają ścisły związek z pora roku i warunkami pogodowymi. Realizacja robót w podstawowym przedmiocie działania odbywa się na obiektach zieleni urządzonej, zgodnie z obowiązującą w zakładzie Ewidencją obiektów terenów zieleni miejskiej (komunalnej), oraz elementów towarzyszących na terenie miasta Rybnika - założoną dnia 24 września 1998 r. (uaktualnianą corocznie).

Tereny zieleni miejskiej typu reprezentacyjnego

Zlokalizowane w dzielnicach: Śródmieście - 25 obiektów, Maroko - Nowiny - 1 obiekty, Smolna - 1 obiekt i Północ - 1 obiekt.
- Powierzchnia ogólna 6,6178 ha.
- Ilość obiektów 27

Typ zieleni reprezentacyjnej, zlokalizowany w centralnych częściach miasta, ze względu na pełnione funkcje i duże walory dekoracyjne, objęty jest całoroczną konserwacją ciągłą. Dla utrzymania wysokiego poziomu estetycznego i kultury ogrodniczej, stosowane zabiegi pielęgnacyjne, rodzaje robót i prace porządkowe przekraczają stosowane normy rozliczeniowe.

Tereny zieleni typu standardowego

Obiekty zieleni zlokalizowane są w następujących dzielnicach miasta: Boguszowice Osiedle - 3 obiekty - 4,1836 ha, Boguszowice Stare - 9 obiektów - 1,5098 ha, Chwałowice - 11 obiektów - 4,3624 ha, Gotartowice - 2 obiekty - 0,2156 ha, Golejów - 2 obiekty - 0,3924 ha, Maroko-Nowiny - 14 obiektów - 4,8925 ha, Meksyk - 4 obiekty - 7,7318 ha, Niewiadom - 6 obiektów - 1,0028 ha, Niedobczyce - 10 obiektów - 4,3314 ha, Ochojec - 3 obiekty - 0,4717 ha, Paruszowiec-Piaski - 5 obiektów- 10,3969 ha, Północ - 9 obiektów - 7,9151 ha, Smolna - 8 obiektów - 2,5467 ha, Śródmieście - 20 obiektów - 6,5866 ha, Zamysłów - 4 obiekty - 20,6055 ha, Popielów - 5 obiektów - 0,1295 ha, Radziejów - 1 obiekt - 0,0050 ha, Rybnicka Kuźnia - 2 obiekty - 0,4464 ha Stodoły - 1 obiekt - 0,0530 ha

- Powierzchnia ogólna 77,7787 ha.
- Ilość obiektów 119

Zieleń typu standardowego zlokalizowana jest w różnych dzielnicach miasta (niejednokrotnie punktowo) i posiada charakter wypoczynkowo - rekreacyjny bez dominujących akcentów dekoracyjnych. Obiekty te są oddalone od siebie i objęte całoroczną konserwacją w sposób usystematyzowany. Częstotliwość prowadzonych prac pielęgnacyjno - konserwacyjnych i porządkowych oparta jest na stosowanych powszechnie normach standardowych lub wynika z innych potrzeb organizacyjnych.

Tereny zieleni cmentarzy komunalnych

Tereny te poza zasadniczym celem służącym do pochowania osób zmarłych, są także obiektami terenów zieleni ze względu na istniejące tu nasadzenia zieleni mające charakter parkowy.

Cztery obiekty cmentarzy zlokalizowane są w dzielnicach: Północ przy ul. Rudzkiej, Chwałowice przy ul.Kamiennej, Boguszowice Stare przy ul. Zadumy i Chwałęcice przy ul.Karłowej.

- Powierzchnia wszystkich cmentarzy komunalnych - 18.0075 ha.

Miejsca Pamięci Narodowej i Grobownictwa Wojennego

Istnieje ogółem 53 obiekty zlokalizowanych w kilkunastu dzielnicach miasta, jak: Północ, Gotartowice, Niedobczyce, Chwałowice, Boguszowice Stare, Popielów, Śródmieście, Golejów, Paruszowiec - Piaski, Stodoły, Ligota. Obiekty te istnieją głównie na terenie cmentarzy wyznaniowych i komunalnych.

Obiekty grobownictwa wojennego to cmentarze wojenne, mogiły zbiorowe i groby pojedyncze żołnierzy.

Miejsca Pamięci Narodowej (oraz Miejsca Upamiętnienia) to pomniki, obeliski, tablice pamięci, płyty i kamienie pamiątkowe.

Powierzchnia obiektów - 0,7439 ha (w tym powierzchnia poza obrębem obiektów terenów zieleni 0,2385 ha).

Ronda komunikacyjne - zieleń wyspy

Obiekty zieleni na wyspach rond (projektowane i wykonane we własnym zakresie), urządzone zostały w formie silnego dekoracyjnie akcentu zieleni i małej architektury, w sposób indywidualny dla każdego ronda.

Ronda komunikacyjne z urządzoną wyspą w ilości 38 szt., zlokalizowane są w następujących dzielnicach; Północ, Smolna, Meksyk, Ligota-Ligocka Kuźnia, Śródmieście, Nowiny - Zachód, Paruszowiec -Piaski, Golejów, Kamień, Niedobczyce, Orzepowice.

Powierzchnia ogólna zagospodarowanej zieleni wysp wynosi 1,2691 ha, wysepek towarzyszących 2,7649 ha - razem 4,0340 ha

Ronda komunikacyjne wraz z wyspą zieleni należą do zarządcy dróg - Wydział Dróg Urzędu Miasta Rybnika. Jednostka wykonuje prace przy roślinach wyspy rond na podstawie corocznego zlecenia Wydziału Dróg Urzędu Miasta.

Na przestrzeni roku występują także prace związane z usuwaniem zniszczonych elementów dekoracyjnych rond, wynikające z kolizji pojazdów samochodowych z wyspą lub z powodu ich dewastacji.

Przydrożne pasy zieleni urządzonej i zieleń na placach

Ogółem powierzchnia urządzonych pasów zieleni wynosi 8,1921 ha, poboczy 58,3574 ha.

Lokalizacja pasów zieleni wzdłuż ulic miasta znajdują sie w dzielnicach: Śródmieście, Smolna, Nowiny - Zachód, Chwałowice, Niedobczyce, Meksyk, Północ, Ligota - Ligocka Kuźnia, Paruszowiec - Piaski, Popielów, Boguszowice Stare, Niewiadom, Chwałęcice.

Drogowe obiekty zieleni (istniejące w strefie pobocza drogi), zewidencjonowane w ilości 70 obiektów ulicznych. Składniki roślinne tu występujące to: drzewa, przydrożne (różne gatunki), krzewy pojedyncze i w skupinach, żywopłoty, różanki i trawniki.

Podobną strukturę nasadzeń posiada zieleń na placach.

Przydrożne pasy zieleni urządzonej należą do zarządcy dróg - Wydział Dróg Urzędu Miasta Rybnika, Jednostka wykonuje pielęgnacje drzew i krzewów oraz koszenie trawników i poboczy dróg na podstawie corocznego zlecenia Wydziału Dróg Urzędu Miasta. Ponadto na zlecenie zarządcy dróg po dokonaniu wyboru wykonawcy obcego, jednostka nadzoruje pracę przy usuwaniu drzew w formie dużego zlecenia.

Place zabaw

Obiekty te rozmieszczone są w różnych punktach miasta, jako wyodrębnione place z urządzeniami zabawowymi lub w komponowanie w teren parku czy zieleńca

Łącznie w terenach zieleni miejskiej znajduje się 37 obiektów placów zabaw w następujących dzielnicach: Boguszowice Osiedle - 1 obiekt, Boguszowice Stare - 3 obiekty, Chwałowice - 4 obiekty, Gotartowice - 2 obiekty, Kamień - 2 obiekty, Ligota - 1 obiekt, Meksyk - 1 obiekt, Maroko-Nowiny - 1 obiekt, Niedobczyce - 2 obiekty, Niewiadom - 3 obiekty, Ochojec - 1 obiekt, Północ - 1 obiekt, Popielów - 1 obiekt, Paruszowiec - 1 obiekt, Smolna - 1 obiekt, Śródmieście - 5 obiektów, Wielopole - 1 obiekt, Stodoły - 1 obiekt, Orzepowice - 1 obiekt

Powierzchnia wszystkich placów wynosi 3,8206 ha, w tym 2,1866 ha poza obiektami urządzonymi.

Urządzona ścieżka zdrowia na terenie parku Kozie Góry w dzielnicy Meksyk o długości 1500 m.

Urządzenia skateparku na terenie Parku Osiedlowego w dzielnicy Boguszowice Osiedle, parku leśnym Wiśniowiec w dzielnicy Północ ( razem dwa obiekty).
Ponadto na ternie parku leśnego Wiśniowiec zlokalizowany jest tor saneczkowy i tor rowerowy.

Siłownie na wolnym powietrzu w dzielnicach: Północ - 1 obiekt, Niedobczyce - 1 obiekt, Chwałowice - 4 obiekty, Boguszowice Osiedle - 1 obiekt, Rybnicka Kuźnia - 1 obiekt, Niewiadom - 1 obiekt, Meksyk - 1 obiekt, Maroko-Nowiny - 2 obiekty, Paruszowiec-Piaski - 1 obiekt, Smolna - 1 obiekt, Śródmieście - 1 obiekt Ochojec - 1 obiekt,

Razem 16 obiektów.

Fontanny

W dzielnicy Śródmieście znajduje się osiem fontann, tj. na Rynku, skwer Z fontanną ul. Chrobrego i Zamkowa, zieleniec Klasztorna i 3-go Maja oraz pasaż ul. Sobieskiego - Łony oraz jeden obiekt w dzielnicy Nowiny - Zachód zieleniec Piownik ul.Kotucza i Zebrzydowicka, fontanna duża na Placu Wolności, kaskada na schodach do Rybnickiego Centrum Kultury i poidełko Szczupak - pasaż Rynek - Pl.Wolności.

W dzielnicy Śródmieście na terenie zieleńca Bukówka funkcjonuje oczko wodne, wykorzystujące wodę ze studni głębinowej.

Donice i pojemniki z obsadą roślin

Rozmieszczenie donic i pojemników stałych lub przenośnych jest różnorodne i występują w miejscu lokalizacji jako elementy pojedyncze lub zgrupowane.

Na terenie miasta jest 55 miejsc lokalizacji elementów w ogólnej ilości 2.898 szt, które znajdują się w następujących dzielnicach:

Śródmieście 30 miejsc pow. zabudowy 456,89 m²,
Paruszowiec - Piaski 3 miejsca pow. zabudowy 15,80 m²,
Niedobczyce 2 miejsca pow. zabudowy 52,92 m²,
Popielów 1 miejsce pow. zabudowy 3,64 m²,
Chwałowice 5 miejsc pow. zabudowy 16,59 m²,
Boguszowice Osiedle 1 miejsce pow. zabudowy 8,24 m²,
Orzepowice 2 miejsca pow. zabudowy 23,72 m²,
Północ 2 miejsca pow. zabudowy 19,78 m²,
Kamień 2 miejsca pow. zabudowy 8,24 m²,
Kłokocin 1 miejsce pow. zabudowy 9,38 m²,
Niewiadom 1 miejsce pow. zabudowy 1,22 m²,
Ligocka Kuźnia 1 miejsce pow. zabudowy 0,96 m²,
Maroko-Nowiny 2 miejsca pow. zabudowy 160 m²,
Meksyk 1 miejsce pow. zabudowy 10,04 m²,
Smolna 1 miejsce pow. zabudowy 3,08 m²,
Rybnicka Kuźnia 1 miejsce pow. zabudowy 9,80 m²

Powierzchnia ogółem zajęta przez donice i pojemniki wynosi 801,07 m², jest to równocześnie powierzchnia do sadzenia roślin kwietnikowych.

Obiekty zieleni na terenie miasta Rybnika, nie objęte ewidencją, będące w utrzymaniu zakładu, jako powierzchnie dodatkowe

Dodatkowe obiekty zieleni to: fragmenty zieleni, wysepki i zieleń zorganizowana przy ulicach, tereny zieleni przy budynkach Zespołu Szkół Wyższych (Kampus) i inne obiekty o różnym stopniu zagospodarowania zielenią.

Tereny te zlokalizowane są w następujących dzielnicach: Śródmieście - 6 obiektów, Chwałowice - 1 obiekt i stanowią różną własność, w tym: Skarbu Państwa, prywatne.

Obiekty te są w zasadniczy sposób związane z urządzoną zielenią lub charakter zagospodarowania wskazuje na typowy teren zieleni (park, zieleniec lub skwer).

Ogółem powierzchnia ww. terenów wynosi 2,2564 ha.

Pobocza dróg publicznych (gminnych) w zarządzie dróg - Wydział Dróg Urzędu Miasta Rybnika będące pasem drogowym. Utrzymanie poboczy (pasa drogowego) to koszenie traw i pielęgnacja drzewostanów.

Prace zleca Wydział Dróg Urzędu Miasta. Ogółem powierzchnia poboczy do utrzymania 58.3574 ha.

Ponadto do prac dodatkowych rozliczane są roboty zlecone do okresowego utrzymania terenów jak: różnego rodzaju nieużytki, łąki, skarpy, pobocza dróg wraz z drzewostanami i krzewami na drogach lokalnych w dzielnicach. Prace te rozliczane są corocznie wydatkami dodatkowymi.

Inne elementy przyrodnicze

Określenie to obejmuje drzewa zabytkowe (uznane pomniki przyrody) i głazy narzutowe w formie obiektu zabytkowego.

Rozmieszczenie drzew zabytkowych w dzielnicach jest następujące:

Dzielnica Kamień6 drzew
Dzielnica Śródmieście3 drzewa
Dzielnica Północ2 drzewa
Dzielnica Chwałęcice2 drzewa
Dzielnica Zebrzydowice1 drzewo
Dzielnica Boguszowice Stare1 drzewo
Dzielnica Nowiny Zachód1 drzewo
Dzielnica Popielów1 drzewo
Dzielnica Ligota - Ligocka Kuźnia1 drzewo

Razem na terenie miasta (Gminy) Rybnik znajduje się osiemnaście drzew uznanych jako pomnikowe.

Lokalizacja głazów narzutowych jest następująca:

w dzielnicy Chwałowice3 egzemplarze
w dzielnicy Paruszowiec1 egzemplarz

Informacja zbiorcza o użytkowanej powierzchni zieleni

Ogólna powierzchnia miejskiej zieleni urządzonej (komunalnej) na terenie miasta w łącznym zestawieniu wszystkich wymienionych typów i rodzajów zieleni wynosi 178,7103 ha, tj. tereny zieleni urządzonej będące w utrzymaniu zakładu - 108.1269 ha, obiekty urządzone terenów zieleni w pasie drogowym, będące w zarządzie dróg miasta Rybnika - 12.2261 ha.

Wszystkie obiekty terenów zieleni w ilości 279 posiadają wbudowane ogrodnicze elementy składowe i w zależności od charakteru obiektu różny jest ich układ i powierzchnia.

Powierzchnie ogólne poszczególnych elementów w parku na zieleńcu czy na skwerze oraz ich rodzaje są następujące:

 • kwietniki sezonowe - ogółem 1514,26 m² powierzchni.

  Rozmieszczenie kwietników w dzielnicach jest następujące:

  dzielnica Śródmieście 1235,27 m²
  dzielnica Niewiadom 9,61 m²
  dzielnica Boguszowice Stare 10,44 m²
  dzielnica Boguszowice Osiedle 22,57 m²
  dzielnica Gotartowice 4,98 m²
  dzielnica Chwałowice 11,22 m²
  dzielnica Smolna 36,16 m²
  dzielnica Paruszowiec - Piaski 6,34 m²
  dzielnica Meksyk 31,26 m²
  dzielnica Północ 91,78 m²
  dzielnica Kłokocin 7,00 m²

  Na kwietnikach sezonowych wysadzane są rośliny letnie (rabatowe) w dwóch terminach:

  • 1-szy termin, to rośliny tzw. jednoroczne w ogólnej ilości 102.000 szt, przy średniej ilości sadzenia do 60 szt./m², w okresie V-VII z uwzględnieniem dosadzania w sezonie letnim z powodu kradzieży, zniszczeń, nie przyjęcia się, itp. Tu występuje około 30 gatunków i odmian tych roślin.
  • 2 -gi termin, to rośliny tzw. dwuletnie, które stanowią dopełnienie sadzenia kwietników sezonowych. Wysadza się 55.000 szt. na miejsce stałe w okresie jesiennym IX-X (gdzie rośliny te zimują) i wiosennym III - V są to głównie bratki, stokrotki, niezapominajki, malwy, i inne.
 • kwietniki stałe (byliniaki) - powierzchnia 2159,22 m², rosną tu rośliny wieloletnie (byliny) zielone z liści, kwitnące w różnych porach roku cebulowe i kłączowe.
 • różanki - (kwietniki gruntowe obsadzane różami) powierzchnia 4966,69 m² - obiektów 78
 • trawniki - powierzchnia 283.564 m² = 28,35 ha, koszenie powierzchni trawiastej odbywa się średnio 8 - krotnie w okresie od wiosny do jesieni. Na terenach zieleni typu reprezentacyjnego ok. 10 - 12 krotnie, a na terenach typu standardowego i innych ok. 5-8 krotnie.
 • żywopłoty formowane - (przydrożne i wewnątrz obiektów zieleni) - powierzchnia 34.418 m² = 3,44 ha.
 • skupiny krzewów wolnorosnących (przydrożne i wewnątrz obiektów) - powierzchnia 34.418 m² = 3,44 ha
 • powierzchnia do odchwaszczania w okresie letnim, tj. pod żywopłotami, ścieżki i przejścia o nawierzchni ziemnej, różanki, byliniaki - 14.452 m².
 • do zimowego utrzymania w ramach akcji zimowej jest powierzchnia 63342 m² i dotyczy to dróg, ścieżek, schodów i przejść na terenie obiektów, chodników bezpośrednio przy obiektach terenów zieleni, terenów cmentarzy, placów, otoczenia pomników i innych, a także dokarmianie ptactwa.
 • drzewa w terenach zieleni:
  • na terenie parków, zieleńców i skwerów istnieje ok. 6.100 szt. drzew,
  • w pasach urządzonej zieleni przydrożnej istnieje ok. 1.450 szt. drzew,
  • corocznie z terenów zieleni wycina się ok. 200 szt. drzew z powodów: chorób, zamarcia, zasolenia podłoża, wiatrołomów lub innych zagrożeń,
  • prace pielęgnacyjne prowadzone są głównie w koronach drzew przy ilości 350 - 500 szt. drzew/rocznie,
  • sadzenie drzew w miejsca wyznaczone w zamian za wycięte, zniszczone, suche to rocznie ok. 400 szt. drzew/rocznie,
 • inne elementy małej architektury:
  • do utrzymania (remonty, malowanie, wymiana) jest 956 szt. ławek stałych, wbudowanych w obiekty parków, zieleńców i skwerów,
  • podobny zakres prac jest przy ławkach przenośnych, w ilości 94 szt. wystawionych na okres wiosenno - letnio - jesienny w różnych punktach miasta, np. Rynek, ścieżki o nawierzchni utwardzonej w parkach lub w otoczeniu,
  • ławkach festynowych w ilości 80 szt. - użytkowane przy organizacji imprez okolicznościowych, festynów.
  • kosze parkowe w ilości 530 szt. zlokalizowane w obiektach terenów zieleni objęte są całorocznym utrzymaniem.