Akty prawne


Załącznik
do uchwały nr 403/XXXII/2008
Rady Miasta Rybnika
z dnia 15 październiak 2008


REGULAMIN

CMENTARZY KOMUNALNYCH W RYBNIKU

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Cmentarze Komunalne w Rybniku, dalej zwane cmentarzami stanowią własność Gminy. Cmentarze te zlokalizowane są w następujących dzielnicach miasta:
  • Północ - ul. Rudzka 70B
  • Chwałęcice - ul. Karłowa
  • Chwałowice - ul. Kamienna
  • Boguszowice Stare - ul. Zadumy
 2. Cmentarze służą do grzebania wszystkich zmarłych bez względu na wyznaniowy światopogląd i rodzaj obrzędu.
 3. Administratorem cmentarzy jest Zarząd Zieleni Miejskiej w Rybniku, chyba że administrowanie zostało powierzone na mocy odrębnej umowy innemu podmiotowi

§ 2

 1. Cmentarz utrzymywany jest jako teren zieleni o założeniu parkowym z podziałem na kwatery i drogi dojazdowe(dojścia)
 2. Zagospodarowanie cmentarza odbywa się na podstawie planu, zatwierdzonego przez Prezydenta Miasta.
  Każda kwatera posiada odrębne oznaczenie
 3. Na cmentarzach urządza się:
  1. groby ziemne,
  2. groby murowane (grobowce),
  3. groby urnowe ziemmne,
  4. kolumbarium w formie ściany urnowej,
  5. Ossarium - miejsce składania szczątek ludzkich,
  6. Krąg Pamięci - miejsce umieszczania popiołów po kremacji zwłok,
  7. groby w Alei Zasłużonych dla Miasta Rybnika,
  8. mogiły zbiorowe i groby symboliczne.
 4. Groby ziemne i murowane urządza się jako:
  1. groby zwykłe (pojedyńcze) - przeznaczone dla jednej trumny,
  2. groby głębinowe - przeznaczone dla dwóch trumien ułożónych piętrowo,
  3. groby podwójne (tzw. rodzinne) - przeznaczone na ułozenie trumien przylegających do siebie w poziomie

Rozdział II

Usługi cmentarne

§ 3

 1. Każdy podmiot świadczący usługi pogrzebowe lub usługi o podobnym charakterze może je wykonywać na terenie cmentarza z zachowaniem zasad przyjętych w niniejszym regulaminie.
 2. Przyjmowanie ciał zmarłych do chłodni domu pogrzebowego odbywa się całodobowo.
 3. Ekshumacja zwłok i szczątków może byc dokonana:
  1. na umotywowaną prośbę osób uprawnionych (dysponentów grobu) i za zezwoleniem właściwego inspektora sanitarnego,
  2. na zarządzenie prokuratora lub sądu,
  3. na podstawie właściwego inspektora sanitarnego w razie zajęcia cmentarza na inny cel.
 4. Miejsce po ekshumacji pozostaje do dyspozycji administratora cmentarza bez zwrotu wniesionej opłaty.

Rozdział III

Ceny, opłaty i rezerwacja grobu

§ 4

 1. Ceny za usługi wykonywane przez Zarząd Zieleni Miejskiej oraz opłaty cmentarne ustalone są na podstawie obowiązującego cennika.
 2. Administrujący cmentarzami zobowiązani są do pobierania opłat pokrywających nadzór i stałe koszty utrzymania i eksploatacji cmentarza oraz domu przedpogrzebowego od podmiotów świadczących usługi na terenie cmentarza.

§ 5

 1. Administrator może dopuścić możliwosc rezerwacji miejsca pod grób.
 2. Miejsce zarezerwowane oraz jego otoczenie należy utrzymywać w czystości i porządku.

Rozdział IV

Przepisy porządkowe

§ 6

 1. Na terenie cmentarza zabrania się:
  1. wjazdu pojazdami mechanicznymi bez zezwolenia administratora, za wyjątkiem pojazdów uprawnionych (inwalidzi, firmy kamieniarskie),
  2. niszczenia zieleni i urządzeń cmentarza,
  3. jazdy na rowerach,
  4. wprowadzania psów,
  5. uszkadzania grobów, grobowców, krzyży itp.,
  6. zakłócania ciszy i porządku,
  7. zaśmiecania i zanieczyszczania terenu,
  8. sadzenia roślin w przejściach między grobami,
  9. żebractwa,
  10. spożywania alkoholu i przebywania w stanie nietrzeźwym,
  11. przebywania dzieci do lat 13 bez opieki dorosłych,
  12. umieszczania elemntów i symboli wyznaniowych poza nagrobkami, pomnikami, tablicami i płytami nagrobkowymi,
  13. umieszczania reklam bez zgody Zarządu Zieleni Miejskiej,
  14. handlu bez zgody administratora.
 2. Przedsiębiorca wykonujący usługę pogrzebową lub inne prace na cmentarzu zobowiązany jest pozostawić miejsce pracy w należytym porządku i czystości.
 3. Zużyte kwiaty, wieńce, znicze szklane i plastykowe należy składować do wyznaczonych w tym celu pojemników. Zabrania się składowania tamże odpadów po robotach kamieniarskich.
 4. Pomiędzy grobami powinno być zapewnione przejście o szerokości conajmniej 0,5m. Ustawianie nagrobków, obmurowań, okoleń, ich zmiana, a także ustawianie ławek, sadzenie drzewek i krzewów wymaga uzgodnienia z administratorem.
 5. Roboty kamieniarsko - budowlane moga być wykonywane na cmentarzu w godzinach tylko w dni robocze od 7:00 do 15:00, w soboty od 8:00 do 13:00 po uzyskaniu zgody administratora cmentarza oraz wniesieniu stosownych opłat.

§ 7

Godziny otwarcia cmentarzy ustala się następująco:

 • Od listopada do lutego: od 7:00 do 17:00
 • Od marca do maja: od 7:00 do 20:00
 • Od czerwca do sierpnia: od 7:00 do 21:00
 • Od września do października: od 7:00 do 20:00
 • W okresie Wszystkich Świętych tj.:
  od 30 października do 4 listopada godziny zamknięć cmentarza uzależnione są od obecności odwiedzających groby. O godzinach tych decyduje każdorazowo administrator.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

Stanisław Jaszczuk