Akty prawne

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 379/XXVII/2012
Rady Miasta Rybnika
z dnia 24 października 2012 r.

Regulamin

„Miejskiej Kompostowni Odpadów Roślinnych”
na terenie Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku

 1. Miejska Kompostownia Odpadów Roślinnych (dalej zwana „kompostownią”) zlokalizowana jest na terenie Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku przy ulicy Pod Lasem 64 (dzielnica Zamysłów) zwanym dalej ,,zakładem''.

 2. Kompostownia czynna jest od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni wolnych od pracy, w następujących godzinach:

  • w okresie od połowy kwietnia do końca października: od 6:30 do 17:00 ,
  • w okresie od listopada do połowy kwietnia: od 6:30 do 13:30.
 3. Poza godzinami otwarcia kompostowni w soboty, niedziele oraz święta, odpady typu liście, trawa i gałęzie przywiezione przez mieszkańców mogą być przyjęte do kompostowani (od godzin rannych aż do zmierzchu), przez złożenie w oznaczonym kontenerze, udostępnionym na ten cel na terenie zakładu.
  W tym czasie odpady od przedsiębiorców nie będą przyjmowane.

 4. Do kompostowani przyjmowane są następujące rodzaje odpadów o kodach:

  • odpady z ogrodów i parków (trawa, liście, pędy i gałęzie roślin, itp.) - kod 20 02 01,
  • trociny, wióry, drewno - kod 03 01 05.
 5. Obowiązuje bezwzględny zakaz przywożenia innych rodzajów odpadów niż wymienione w pkt 4. Zastrzega się, że odpady przywożone w workach winny być z nich wysypane w wyznaczonym miejscu na terenie kompostowni lub do udostępnionego kontenera, o którym mowa w pkt.3.

 6. W przypadku, gdy dostarczone odpady nie będą zgodne z rodzajami odpadów wymienionymi w pkt 4 lub będą zmieszane z jakimikolwiek innymi odpadami, pracownik zakładu ma prawo odmówić przyjęcia oraz wezwać dostawcę odpadów do zabrania ich z terenu kompostowni.

 7. Dostawca takich odpadów ma obowiązek zabrać je z terenu zakładu.

 8. W przypadku braku reakcji na wezwanie, o którym mowa w pkt 6 zakład może unieszkodliwić niepożądane odpady w sposób zgodny z aktualnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i może obciążyć całością poniesionych kosztów dostawcę tych odpadów.

 9. Kompostownia przyjmuje odpady:

  1. od przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie odbioru lub transportu odpadów komunalnych z terenu Miasta Rybnika, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Odpady dostarczane przez przedsiębiorców, którzy takiej decyzji nie posiadają, nie będą przyjmowane,
   Dopuszcza się przyjmowanie odpadów od innych przedsiębiorców spoza Miasta Rybnika, posiadających stosowne decyzje na prowadzenie działalności w zakresie odbioru lub transportu odpadów komunalnych, po wcześniejszym podpisaniu umowy z zakładem,
  2. od mieszkańców miasta Rybnika oraz od mieszkańców gmin sąsiadujących z Miastem Rybnik, w których kompostownie nie są prowadzone. Odpady maja być dostarczane własnym transportem tych mieszkańców.
 10. Przyjmowanie odpadów roślinnych jest odpłatne, według stawek określonych w cenniku opłat w „Miejskiej Kompostowani Odpadów Roślinnych” na terenie Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku.

 11. Dostawcy odpadów, poza osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej, przy każdej dostawie odpadów lub – w przypadku przedsiębiorców posiadających zawarte z zakładem umowy na odbiór odpadów - na zakończenie miesiąca kalendarzowego, w którym odpady były dostarczone, zobowiązani są do dostarczenia aktualnie obowiązującego druku Karty Przekazania Odpadów.

 12. Wszyscy dostawcy odpadów zobowiązani są do wykonywania poleceń pracownika kompostowni dotyczących przyjmowania odpadów oraz do stosowania się do znajdujących się na terenie zakładu znaków drogowych.

 13. W przypadku zagrożenia pożarowego terenu, kompostownię należy bezzwłocznie opuścić drogami w kierunku oznaczonym jako DROGA EWAKUACYJNA i w razie konieczności wezwać STRAŻ POŻARNĄ

 14. Na terenie kompostowni obowiązuje bezwzględny zakaz spalania odpadów, używania otwartego ognia i zakaz palenia tytoniu.