Akty prawne


Załącznik
do uchwały nr189/XIII/2007
Rady Miasta Rybnika
z dnia 8 sierpnia 2007 r.


STATUT

ZARZĄDU ZIELENI MIEJSKIEJ W RYBNIKU

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Zarząd Zieleni Miejskiej zwany w dalszej części Statutu ZZM jest jednostką organizacyjną Miasta Rybnika nie posiadającą osobowości prawnej, prowadzoną w formie jednostki budżetowej.

§ 2

Siedziba ZZM mieści się w Rybniku przy ul. Pod Lasem 64. Terenem działania jest obszar miasta Rybnika

Rozdział II

Przedmiot działania

§ 3

ZZM realizuje zadania Miasta Rybnika w zakresie:

 1. tworzenia i władania oraz całorocznego utrzymania roślinności we wszystkich fazach wegetacyjnych na terenie obiektów zieleni miejskiej wraz z istniejącą infrastrukturą techniczną,
 2. utrzymanie czystości na władanych terenach zieleni miejskiej,
 3. zimowego utrzymania traktów komunikacji pieszej w terenach zieleni miejskiej i parkingów przy cmentarzach komunalnych,
 4. urządzania i konserwacji cmentarzy komunalnych oraz na obiektach pamięci narodowej,
 5. świadczenie usług pogrzebowych i cmentarnych, utrzymanie i władanie obiektami cmentarnymi,
 6. produkcja ozdobnego materiału roślinnego na potrzeby terenów zieleni miejskiej,
 7. utrzymanie i konserwacja placów zabaw oraz urządzeń parkowych,
 8. gospodarka odpadami poprzez prowadzenie kompostowni dla odpadów pochodzenia roślinnego (biodegradowalnych),
 9. wyznaczonych zadań w zakresie zarządzania kryzysowego,
 10. innych zadań przekazywanych do realizacji przez Prezydenta Miasta.

§ 4

ZZM może realizować na zlecenie zarządcy dróg miejskich jego zadania w trwale urządzonych obiektach zieleni w pasie drogowym (wyspy rond komunikacyjnych, przyuliczne pasy zieleni) polegające na pielęgnacji roślin i utrzymaniu nasadzeń.

§ 5

ZZM może prowadzić także dla tymczasowego wykorzystania posiadanego potencjału - działalność usługową na rzecz innych podmiotów, po uprzednim wykonaniu zadań Miasta.

Rozdział III

Organy i organizacja

§ 6

 1. Działałnością ZZM kieruje Dyrektor, który reprezentuje go na zewnątrz, odpowiada za całokształ jego działalności, dobór pracowników i powierzone składniki majątkowe.
 2. Dyrektora jednostki zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta.
 3. Dyrektor działa jednoosobowo i jest upoważniny do dokonywania czynności prawnych w zakresie udzielonego mu przez Prezydenta Miasta.

§ 7

 1. Wewnętrzną organizację ZZM oraz szczegółowy zakres działania, podział czynności i odpowiedzialności osób pełniących kierownicze i samodzielne funkcje określa Regulamin organizacyjny.
 2. Regulamin organizacyjny ZZM opracowuje Dyrektor, który podlega zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta.

§ 8

Dyrektor zatrudnia i zwalnia pracowników oraz wykonuje w stosunku do nich uprawnienia zwierzchnika służbowego.

Rozdział IV

Mienie i gospodarka finansowa

§ 9

 1. ZZM. prowadzi gospodarkę finansową i rozlicza się z budżetem na zasadach obowiązujących w jednostkach budżetowych.
 2. Podstawą gospodarki finansowej ZZM jest roczny plan finansowy, który podlega zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§ 10

 1. Reorganizacja lub likwidacja ZZM następuje na podstwie Uchwały Rady Miasta Rybnika.
 2. Zmiana postanowień niniejszego statutu jest dokonywana zgodnie z zasadami przewidzianymi dla jego uchwalenia.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

Tadeusz Gruszka