Akty prawne


Uchwała nr 369/XXIX/2008

Rady Miasta Rybnika

z dnia 826 czerwca 2008 r.

w sprawie: zmian w Statucie jednostki organizacyjnej Miasta Zarząd Zieleni Miejskiej w Rybniku.

Działając na podstawie:

  • art. 40 ust. 2, pkt 2, art. 41 i art. 42 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
  • § 59 ust. 2 Statutu Miasta Rybnika stanowiącego załącznik do Uchwały nr 834/XL/2002 Rady Miasta Rybnika z dnia 4 października 2002 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego nr 80, poz. 2876 ze zmianami

na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Samorządu i Bezpieczeństwa

Rada Miasta Rybnika
uchwaliła:

§ 1

Wprowadzić zmiany w treści Statutu Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku stanowiące załącznik do Uchwały nr 189/XIII/2007 Rady Miasta z dnia 8 sierpnia 2007 r. w ten sposób, że przepis § 3 pkt. 5 otrzymuje brzmienie:
świadczenie usług cmentarnych oraz utrzymanie i władanie obiektami cmentarnymi.

§ 2

Pozostała treść Statutu Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku, przyjętego Uchwałą nr 189/XIII/2007 Rady Miasta Rybnika z dnia 8 sierpnia 2007 r. pozostaje bez zmian.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Jaszczuk