Zarząd Zieleni Miejskiej w Rybniku

Obowiązek Inforacyjny RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej RODO) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Miasto Rybnik Zarząd Zieleni Miejskiej z siedzibą przy ul. Pod Lasem 64 w Rybniku (44-210).
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się pisemnie z inspektorem ochrony danych Zarządu Zieleni Miejskiej pod adresem iod@zielen.rybnik.pl ze wskazaniem formy  jakiej oczekują Państwo odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do sposobu jej udzielenia.
 3. Przetwarzanie odbywa się w na podstawie art. 7 i/lub 8 ustawy o samorządzie gminnym w celu realizacji uprawnień, spełnienia obowiązków określonych przepisami prawa lub jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym albo w ramach sprawowania władzy publicznej.
  Przetwarzanie może być również niezbędne w celu zawarcia lub wykonania umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą.
  Mogą także wystąpić przypadki w których będą Państwo proszeni o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu. W takim przypadku zostaną Państwo poinformowani o celu przetwarzania oraz zakresie wyrażonej zgody.
  Podanie danych może być wymogiem: ustawowym lub umownym.
 4. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa.
 5. Dane osobowe w uzasadnionych przypadkach mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowych.
 6. Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu dla którego dane zostały zebrane, dane mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
 7. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych i żądania ich sprostowania.
 8. Tam gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody zawsze mają Państwo prawo nie wyrazić zgody, lub przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych do momentu jej wycofania. W celu wycofania zgody należy wysłać korespondencję tradycyjną na adres Zarządu Zieleni Miejskiej opatrzoną własnoręcznym podpisem.
 9. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. instytucji publicznej odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych.
 10. W zależności od realizowanego zadania podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe lub dobrowolne.
 11. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), a administrator danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić odpowiedni stopień ich ochrony.

2020 © Copyright Zarząd Zieleni Miejskiej Rybnik