Zarząd Zieleni Miejskiej w Rybniku

Struktura organizacyjna

 • Dyrektor - mgr Joanna KOTYNIA-GNOT

 • Zastępca dyrektora - mgr inż. Alina KOPKA-ŚWIDERSKA

 • Główna księgowa - mgr Danuta WENCEL

Statutowe zadania Działu Terenów Zieleni:

 1. tworzenie i władanie oraz całoroczne utrzymanie roślinności we wszystkich fazach wegetacyjnych na terenie obiektów zieleni miejskiej wraz z istniejącą infrastrukturą techniczną,
 2. utrzymanie czystości na władanych terenach zieleni miejskiej, poprzez:
  • prace porządkowe w obrębie centrum miasta i jego dzielnic z wywozem odpadów,
  • uzupełnianie worków na odchody zwierzęce (psi pakiet) na Zieleńcu „POW”,
 3. zimowe utrzymanie traktów komunikacji pieszej w terenach zieleni miejskiej i parkingów przy cmentarzach komunalnych, poprzez:
  • mechaniczne i ręczne odśnieżanie ścieżek, dróg parkowych, schodów i chodników oraz odspajanie ubitego śniegu,
  • posypywanie piaskiem, chlorkiem oraz solą drogową ścieżek, dróg parkowych, schodów i chodników,
  • dokarmianie ptaków,
  • ustawianie skrzyń z piaskiem na wyznaczonych terenach oraz ich uzupełnianie,
 4. produkcja ozdobnego materiału roślinnego na potrzeby terenów zieleni miejskiej, potrzebnego do:
  • zakładania nowych terenów,
  • uzupełniania braków na terenach zieleni,
  • renowacji terenów,
  • obsady donic i pojemników,
  • dekoracji okolicznościowych (dekoracja pomieszczeń Urzędu Miasta i innych obiektów miejskich oraz dekoracja w terenach otwartych - Rynek, place, teren Kampusu, estrady w obiektach parkowych, Plac św. Jana Pawła II – otoczenie fontanny i Deptaka).

Dodatkowe zadania Działu Terenów Zieleni:

 • zakup, wyrób, renowacja, montaż i demontaż dekoracji świątecznej Bożonarodzeniowej,
 • zakup, wyrób, renowacja montaż i demontaż dekoracji świątecznej Wielkanocnej,
 • organizacja Wszystkich Świętych – zakup zniczy i chryzantem oraz uporządkowanie i ustrojenie miejsc pamięci,
 • organizacja Święta Niepodległości - zakup zniczy i chryzantem oraz uporządkowanie i ustrojenie miejsc pamięci,
 • organizacja Marszu Śmierci – uporządkowanie i ustrojenie miejsc pamięci flagami oraz zniczami,
 • obsługa festynów i świąt okolicznościowych organizowanych przez miasto Rybnik,
 • wykonanie innych dekoracji okolicznościowych, np. dekoracja walentynkowa.

Zarząd Zieleni Miejskiej utrzymuje następujące obiekty na terenie miasta Rybnika:

 1. 18 obiektów typu reprezentacyjnego (parki, skwery, zieleńce) - powierzchnia 12,9016 ha;
 2. 134 obiekty typu standardowego - powierzchnia ogólna 60,7836 ha;
 3. 53 obiekty Miejsc Pamięci Narodowej, Grobownictwa Wojennego i Pamięci Województwa Śląskiego - powierzchnia ogólna obiektów 0,7439 ha;
 4. 39 rond komunikacyjnych – zieleń wysp, wysepki towarzyszące, pasy zieleni przydrożnej i pobocza dróg o łącznej powierzchni 104,8938 ha;
 5. użytki gminne - obiekty w różny sposób związane z urządzoną zielenią; m.in.:
  • tereny wewnątrzosiedlowe - powierzchnia 15,2230 ha,
  • Zieleniec w otoczeniu Sądu Rejonowego w Śródmieściu, który ma charakter reprezentacyjny - powierzchnia 0,6738 ha,
  • użytek ekologiczny „Okrzeszyniec” o pow. 14,4359 ha w dzielnicy Zamysłów z zespołem stawów oczkowych. Prace okresowe polegają głównie na koszeniu traw i chwastów oraz zbieraniu i wywozie zanieczyszczeń,
  • inne gminne użytki zielone - zasadą jest utrzymywanie tych terenów, które w różnym stopniu wymagają pielęgnacji stałej i cyklicznej lub interwencyjnej (średnio raz w roku),
 6. nieużytki gminne – powierzchnia 43,6412 ha;
 7. donice - 43 szt.
 8. place zabaw - 48 obiektów
 9. siłownie - 30 obiektów
 10. ścieżka zdrowia - 1 obiekt na terenie Parku Kozie Góry;
 11. skateparki - 6 obiektów;
 12. fontanny - 7 obiektów;

DZIAŁ TECHNICZNO - MECHANICZNY

Zadania realizowane w zakresie Działu Techniczno – Mechanicznego:

 • gospodarka odpadami poprzez prowadzenie kompostowni dla odpadów pochodzenia roślinnego (biodegradowalnych),
 • zabezpieczenie zaplecza sprzętowo – transportowego zakładu, w tym jego utrzymanie w ruchu i przeglądy,
 • prowadzenie gospodarki narzędziami,
 • prowadzenie zaopatrzenia jednostki w materiały oraz ich magazynowanie (magazyn materiałów, magazyn roślin, magazyn drewna, magazyn depozytowy),
 • okresowe przeglądy i utrzymanie w ruchu instalacji elektrycznych, technicznych oraz hydraulicznych na terenach gminnych tj. oczka wodne, systemy nawadniania, punkty czerpania wody, fontanny, kaskady,
 • montaż, demontaż elementów dekoracji świątecznej, przechowywanie, naprawa i przygotowanie do eksploatacji,
 • utrzymanie i konserwacja placów zabaw, siłowni, skate parków, ścieżki zdrowia, street workout,
 • nadzór techniczny nad budowlami i budynkami na terenie zakładu oraz na terenach zieleni miasta Rybnika.

DZIAŁ CMENTARZY KOMUNALNYCH

Zarząd Zieleni Miejskiej jest zarządcą 4 cmentarzy komunalnych w Rybniku o łącznej powierzchni 19,0372 ha:

 • w dzielnicy Północ, przy ul. Rudzkiej 70B - pow. 11,1605 ha
 • w dzielnicy Chwałowice, przy ul. Kamiennej - pow. 2,6064 ha
 • w dzielnicy Chwałęcice, przy ul. Karłowej - pow. 1,5457 ha
 • w dzielnicy Boguszowice Stare, przy ul. Zadumy - pow. 3,7246 ha

Administracja Cmentarzy Komunalnych - Rybnik ul. Rudzka 70B w budynku Domu Przedpogrzebowego na terenie cmentarza.

Zadania Administracji Cmentarza:

 • nadzór nad utrzymaniem cmentarzy, w tym w szczególności utrzymanie porządku i pielęgnacja terenów zieleni,
 • nadzór nad utrzymaniem obiektów budowlanych, w szczególności domy pogrzebowe z wszystkimi urządzeniami technicznymi, parkingi, oświetlenie, urządzenia sanitarne,
 • prowadzenie ksiąg osób pochowanych na cmentarzu, rezerwacji i innych czynności,
 • prowadzenie ksiąg grobów,
 • prowadzenie systemu komputerowego IAC - Interaktywny Administrator Cmentarzy,
 • nadzór nad utrzymaniem grobów po pogrzebach z Ośrodka Opieki Społecznej i Domu Pomocy Społecznej, między innymi sprzątanie i pielęgnacja,
 • nadzór nad opieką grobów osób zasłużonych dla miasta Rybnika oraz grobów zbiorowych na terenie Rybnika,
 • planowanie nowych kwater grzebalnych (urnowe i ziemne), aktualizowanie planów urządzenia cmentarzy,
 • planowanie i realizowanie remontu obiektów cmentarzy i urządzeń,
 • nadzór nad administratorami zewnętrzynmi w zakresie prowadzenia i utrzymania cmentarzy.
Regulamin Cmentarzy Komunalnych

Usługi cmentarne i inne o charakterze funeralnym

 • wykopanie i przygotowanie grobu do pogrzebu,
 • zasypanie grobu po włożeniu trumny oraz założenie obudowy drewnianej lub uformowanie mogiły,
 • umieszczenie urny z prochami osoby zmarłej w niszy ściany kolumbarium lub niszy ziemnej do wydzielonych części cmentarza lub w grobie ziemnym,
 • pogrzebanie prochów osoby zmarłej w Kręgu Pamięci,
 • pochowanie osób zmarłych lub prochów w tzw. Rybinickiej Alei Zasłużonych,
 • zlecone czynności kamieniarskie przy przygotowaniu do pogrzebu w grobowcu,
 • obsługa obiektu Mogiły Zbiorowej i otoczenia z wszystkimi jej elementami,
 • przewóz trumny, urny pojazdem na terenie cmentarza w czasie pogrzebu,
 • wynajęcie prosektorium do kosmetyki osób zmarłych,
 • wykonanie czynności ekshumacyjnych,
 • udostępnienie i obsługa kaplicy i przechowalni zwłok w Domach Pogrzebowych,
 • prowadzenie sprzedaży akcesoriów funeralnych (krzyże drewniane, tabliczki).
Cennik opłat

Miejsca Pamięci Narodowej i Grobownictwa Wojennego

Obiekty grobownictwa wojennego to cmentarze wojenne, mogiły zbiorowe i pojedyncze groby żołnierzy, natomiast Miejsca Pamięci Narodowej to pomniki, obeliski, tablice pamięci, płyty i kamienie pamiątkowe.

Na terenie Rybnika istnieją ogółem 53 obiekty zlokalizowane w dzielnicach miasta: Północ, Gotartowice, Niedobczyce, Chwałowice, Boguszowice Stare, Popielów, Śródmieście, Golejów, Paruszowiec - Piaski, Stodoły, Ligota. Obiekty te znajdują się głównie na terenie cmentarzy wyznaniowych i komunalnych.

POZOSTAŁE DZIAŁY I SEKCJE

 • Dział Finansowo - Księgowy
 • Dział Kadr i Płac
  - w tym kancelaria, informatyk, składnica akt, sprzątaczki i portiernia zakładu
 • Sekcja Zamówień Publicznych
 • Sekcja BHP

2020 © Copyright Zarząd Zieleni Miejskiej Rybnik